Hafta içi hergün 09.00-18.00
saatleri arası ulaşmak için telefonumuz

(0262) 331 68 17

Yargıtay Kararları

ÖZÜ: 625 sayılı yasanın 33.maddesi gereğince özel okullarda yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmeti yapanlara kıdemlerine göre (emekliler hariç) dengi resmi okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemez.

T.C.
YARGITAY
9.Hukuk Dairesi

ESAS NO: 2001/20108
KARAR NO: 2002/6032
TARİHİ: 10.4.2002
DAVA: Davacı, ücret farkı alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

625 sayılı yasanın 33.maddesi gereğince özel okullarda yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmeti yapanlara kıdemlerine göre (emekliler hariç) dengi resmi okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemez. Diğer taraftan davalı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenen Türkmenistan’da açılacak İlahiyat Lisesi ile ilgili işbirliği protokolün 3/b maddesinde görevlendirilecek yönetici ve meslek dersleri öğretmenlerine yurt dışı ücretlerin Bakanlıkça Türk Cumhuriyetlerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere verilen ücrete eşit miktarda ödenmesi kararlaştırılmıştır. Anılan bu yasa ve protokol maddeleri birlikte değerlendirilerek sonucuna gidilmesi gerekir. Mahkemece eksik inceleme ve değerlendirme ile dava konusu ücret alacakları isteminin reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 10.4.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan               V. Üye        Üye               Üye             Üye
O.G.Çankaya   E.Doğu       B.Özkaya    U.Oztürk   C.İ.Günay

GK