Hafta içi hergün 09.00-18.00
saatleri arası ulaşmak için telefonumuz

(0262) 331 68 17

Yargıtay Kararları

ÖZÜ: Davacı işçi işyerinde uygulanmakta olan Toplu İş Sözleşmesinin 38.maddesince iş güvencesi tazminatı isteminde bulunmuştur. Bu tazminatın hüküm altına alınabilmesi için sözleşmenin feshinin meşru ve makul bir nedene dayanmamış olması gerekir

T.C.

YARGITAY

9.Hukuk Dairesi

 

ESAS NO                    :2002/5591

KARAR NO                :200216586

TARİHİ                       : 29.04.2002

DAVA                        :Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı ile iş güvencesi tazminatlarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

 

YARGITAY KARARI

l.Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2.Davacı işçi işyerinde uygulanmakta olan Toplu İş Sözleşmesinin 38.maddesince iş güvencesi tazminatı isteminde bulunmuştur. Bu tazminatın hüküm altına alınabilmesi için sözleşmenin feshinin meşru ve makul bir nedene dayanmamış olması gerekir. Bu şartın ispat yükümlülüğünün davacı tarafa ait olduğu kabul edilmelidir. Fesih konusunda dosya içeriği itibarıyla tereddütler mevcuttur. Bunların giderilebilmesi için işyerinde fesihten önceki ve sonraki tarihler itibarıyla işçi sayıları, işe alınmalar ve işten çıkarılmalarla ilgili karşılaştırılmalı bir araştırma yapılması zorunluluğu vardır. Bu maksatla bir bilirkişi marifetiyle işyerinde defter ve kayıtlar incelemeye tabi tutularak rapor alınmalı ve daha soma tüm dosya değerlendirmeye tabi tutularak hasıl olacak sonuca göre karar verilmelidir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 29.4.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.