Hafta içi hergün 09.00-18.00
saatleri arası ulaşmak için telefonumuz

(0262) 331 68 17

Yargıtay Kararları

ÖZÜ: Doğmamış bir haktan önceden vazgeçmek de mümkün değildir.

T.C.

YARGITAY

9.Hukuk Dairesi

 

ESAS NO                    :2003/14034

KARAR NO                 :2003/13734

TARİHİ                        : 9.9.2003

DAVA                          :Davacı, kıdem tazminatı faiz alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.

Hüküm süresi içinde davacı  avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

 

YARGITAY KARARI

 

Davacı işçi kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmiş olması sebebiyle gecikme faizi isteğinde bulunmuş, mahkemece işçinin imzaladığı«Makbuz,sulhname,feragatname» başlıklı belgede faiz isteğinden vazgeçmiş  olduğu belirtilerek  isteğin reddine karar verilmiştir..

Öncelikle belirtmek gerekir ki, anılan belge fesih tarihinde imzalatılmış olup bu tarih itibarıyla henüz kıdem tazminatı gecikme faizine hak kazanılmış değildir. doğmamış bir haktan önceden vazgeçmek de mümkün değildir.

Öte yandan işçiye iş sözleşmesinin feshinde bir miktar tazminat ödeme karşılığında bu belge imzalatılmıştır ki, işini kaybetmiş olan bir işçinin hiç değilse tazminatının bir kısmına derhal kavuşabilmek için belgeyi imzaladığı düşünülmelidir.

Dairemizce daha önce temyiz incelemesine konu olan ve aynı işverene karşı açılan aynı mahiyetteki dosyalarda işçinin faize hak kazanabileceği sonucuna varılmıştır.

Kaldı ki, davacı işçi tarafından tazminatların tam olarak ödemesinden önce faiz hakkını saklı tuttuğuna dair ihtarname düzenlenerek, işverene tebliğ edilmiştir.

Açıklanan nedenlerle davacının faiz isteğinin kabulüne karar verilmesi gerekirken, mahkemece yazılı şekilde talebin reddi hatalıdır.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 9.9.2003 gününde oybirliği ile karar verildi,