Hafta içi hergün 09.00-18.00
saatleri arası ulaşmak için telefonumuz

(0262) 331 68 17

Yargıtay Kararları

ÖZÜ: 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununa göre iş mahkemeleri iş kanununa göre işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya iş kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarını çözümlemekle görevlidir.

T.C
YARGITAY
9.Hukuk Dairesi

ESAS NO      : 2002/3486
KARAR NO   : 2002/2869
TARİHİ          : 18.2.2002
DAVA            : Davacı, iş kazasında sakatlanan işçiye ödenen tazminatın kusur oranına göre rücuan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, davanın reddine karar vermiştir.
Hüküm süresi içinde, davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

YARGITAY KARARI

Davacı Belediye Başkanlığı, bir iş kazası sonucu, iş gücü kaybına uğrayan dava dışı işçisine ödemek zorunda kaldığı maddi tazminatın, olayda hizmet kusuru bulunduğunu ileri sürdüğü davalı SSK Genel Müdürlüğünden rücuan tahsilini isteyerek bu davayı açmıştır.
Mahkemece ortada bir iş uyuşmazlığı varmış gibi işin esasını inceleyerek davanın reddine karat verilmiştir.
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununa göre iş mahkemeleri iş kanununa göre işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya iş kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarını çözümlemekle görevlidir. Temyize konu davada ise davalı SSK. Genel Müdürlüğü olduğu gibi İş Kanununa ve 506 sayılı kanuna dayanan bir uyuşmazlıkta söz konusu değildir. Böyle olunca uyuşmazlığın çözüm yeri hukuk mahkemesi olup, dava dilekçesinin görev yönünden reddine karat verilmesi gerekirken, işin esasının incelenmesi hatalıdır.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebepten BOZULMASINA, 18.2.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.