Hafta içi hergün 09.00-18.00
saatleri arası ulaşmak için telefonumuz

(0262) 331 68 17

Hizmetler

Büromuz ağırlıklı olarak aşağıda belirtilen örnek tip konularda avukatlık hizmeti vermektedir.

İcra ve İflas Hukuku

 • İcra takipleri
 • İhtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz davaları
 • Menfi tespit ve istirdat davaları
 • İmzaya ve borca itirazlar
 • İstihkak davaları

Medeni Hukuk (Aile – Kişiler – Evlenme – Boşanma)

 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları
 • Nafaka davaları
 • Nişanın bozulmasından doğan davalar
 • Tapu ve nüfus kayıtlarında ad – soyadı düzeltme ve değiştirme
 • Yaş düzeltme, kazai rüşt davaları
 • Nesebin reddi, tashihi ve babalık davaları
 • Evlat edinmeye izin davaları
 • Vesayet ve kayyım davaları
 • Evlenmeye izin ve iddet müddetinin kaldırılması davaları

Borçlar Hukuku

 • Alacak, maddi ve manevi tazminat davaları
 • Tahliye davaları
 • Kira tespiti ve kira bedelinin artırımı davaları
 • Tevdi mahalli tayini

Ticaret Hukuku

 • Şirket ana sözleşmelerinin yazılması
 • Ana sözleşme değişikliklerinin yapılması ve sermaye artırımının yapılması
 • Şirket genel kurul işlemleri
 • Şirket hisse devri işlemleri
 • Şirket kuruluş, tür değiştirme ve şirket birleşmeleri
 • Zayi ve kambiyo senedi davaları
 • Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılan davalar
 • Kooperatif davaları
 • Şirketlere ve kooperatiflere sürekli danışmanlık hizmetinin verilmesi

Miras Hukuku

 • Mirasçılık belgesinin alınması
 • Ortaklığın giderilmesi (İzaleyi Şuyu) davaları
 • Terekede ihtiyati tedbirler
 • Mirasın reddi
 • Miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar
 • Mirasçılık belgesinin iptali davaları
 • Mirasta defter tutulması
 • Vasiyetnamenin iptali davaları
 • Mirasta iade davaları
 • Miras sözleşmeleri
 • Vasiyetname düzenlemeleri
 • Taksim sözleşmeleri

Eşya Hukuku

 • Muvazaa nedeniyle tapu iptal davaları
 • Men’i müdahale davaları
 • Tapu iptali ve tescili davaları
 • Şuf’a davaları
 • Geçit hakkı davaları
 • Ecrimisil davaları
 • Mülkiyetin Tespiti davaları

Tanıma ve Tenfiz Davaları

 • Tespit davaları
 • Tüketici davaları
 • İş mahkemelerinde görülen davalar
 • İptal davaları
 • Tam yargı davaları
 • Vergi uyuşmazlıklarından doğan davalar
 • Yargıtay, Danıştay, ve Temyiz Duruşmalarına katılma

Diğer Hukuki Yardımlar

 • Tüm ceza davaları (Sanık müdafiiliği ve katılan vekilliği)
 • Trafik kazalarında sigorta şirketlerinden araç değer kaybı tazminatı
 • Büroda sözlü danışma
 • Yazılı danışmanlık ve mütalaa
 • İhtarname, ihbarname, protesto düzenleme
 • Dava, davaya cevap dilekçesi vb. dilekçeler
 • Temyiz ve karar düzeltme dilekçeleri
 • Her türlü sözleşme düzenlenmesi
 • Sair her türlü hukuki yardım