Hafta içi hergün 09.00-18.00
saatleri arası ulaşmak için telefonumuz

(0262) 331 68 17

Yargıtay Kararları

ÖZÜ: Davacının 22.7.1991 tarihli işe giriş bildirgesiyle anılan işyerine girişinin 23.8.1991 tarihinde Kuruma bildirildiğinin taraflarca da kabul edilmesi, işyerinin belirtilen tarihte yasa kapsamında olduğunun anlaşılması ve bildirgenin bir gün süreyle çalışmanın karinesini oluşturması, aksinin de eş değer delillerle kanıtlanamamış olması karşısında….

 T.C.

YARGITAY

10.Hukuk Dairesi

Esas                Karar

2003/4979       2003/5933

Tarihi              22.9.2003

Y A R G I T A Y  İ L A M I

 

Davacı, davalılardan işverene ait işyerinde 27.07.1991 tarihinden itibaren 1 ay süreyle ve hizmet akdiyle çalıştığının tespitine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde davanın reddine karar vermiştir.

Hükmün, davacı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzer;~ne temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Fatih Arkan tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi

Dava, davacı sigortalının davalı işverene ait işyerinde 27.7.1991 (dava dilekçesinin açıklamalar kısmında ise 22.7.1991) tarihinden itibaren 1 ay süre ile çalıştığının tespiti istemine ilişkin olup,, Mahkemece istemin, “ispatlanamadığı nedenle reddine” karar verilmiştir.

Davacının 22.7.1991 tarihli işe giriş bildirgesiyle anılan işyerine girişinin 23.8.1991 tarihinde Kuruma bildirildiğinin taraflarca da kabul edilmesi, işyerinin belirtilen tarihte yasa kapsamında olduğunun anlaşılması ve bildirgenin bir gün süreyle çalışmanın karinesini oluşturması, aksinin de eş değer delillerle kanıtlanamamış olması karşısında, davacıya istem sonucu da açıklatılarak, 22.7.1991 tarihi olduğunun anlaşılması durumunda, “22.7.1991 Tarihi itibariyle 1 gün sigortalı çalışmanın tespitine” karar verilmesi gerekirken, Mahkemece açıklanan maddi ve hukuki esaslar gözetilmeksizin eksik araştırma ve inceleme ile yazılı biçimde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları ‘ kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hüküm yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 22.9.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi